Organy Fundacji

1. Fundator Fundacji, Anna Dymna

Do kompetencji Fundatora należy:
- powoływanie  i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
- powoływanie  i odwoływanie Rady Fundacji;
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania.
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.

2. Rada Fundacji, w której skład wchodzą:

Przewodniczący: Daniel Wiśniowski
Członek: Wojciech Bonowicz
Członek: Izabela Słowik

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
- nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;
- prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
- badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
- zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
- występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
- wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
- opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji;
- przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
- reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji;
- zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów;
- wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;

 

3. Zarząd Fundacji, w którego skład wchodzą:
Prezes: Anna Dymna
Wiceprezes: Maja Jaworska
 

Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz. Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”


Data publikacji : 23.08.2010 Data modyfikacji : 08.03.2022
Liczba wyświetleń tekstu : 10768

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”